ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้สอน เลือกทำข้อสอบ
1
BC 209
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ อาจารย์ณัฏฐพิชา การทหาร
2
BC 210
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ อาจารย์ศิรประภา เนตรสว่าง
3
BC 211
การประยุคต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม อาจารย์พิมพ์ชนก ศรีภูวงษ์