Get Adobe Flash player

งานวิจัยในชั้นเรียน

 

ปีการศึกษา 2554 คณะ บริหารธุรกิจ

การแก้ปัญหา การขาดทักษะเรื่องการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีสำหรับดอกเบี้ยตั๋วเงินของนักศึกษาระดับปวช. 2 แผนกบัญชี ห้อง AC 2-1 โดยการสอนซ่อมเสริม (PDF)

โดย นางสาวศิราณี  แก้วไทรดวง

การแก้ปัญหาของนักเรียนที่ขาดทักษะการใช้แถบเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 นักศึกษาห้อง BC 1-2 (PDF)

โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญรัตน์  วงศ์ทองดี

การแก้ปัญหาของนักเรียนที่ขาดทักษะพื้นฐานศัพท์ภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช.2 ห้อง BC 2-3 (PDF)

โดย นางสาวธีรภรณ์  ล้อมสุขา

การแก้ปัญหาขาดความสนใจเรียนในวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชี (PDF)

โดย นางปณิชา  มีบุญธรรม

การแก้ปัญหานักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ห้อง BC 2-1 กับการพิมพ์งานไม่คล่อง (PDF)

โดย นางสาววัชรินทร์  จันทร์ทอง

การแก้ปัญหานักศึกษาแผนกเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ห้อง SA 4-1 ไม่นำอุปกรณ์การเรียนมาเรียน (PDF)

โดย นางมนัสนันท์  คำวลี

การใช้ชุดฝึกปฏิบัติช่วยสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องกระดาษทำการ 6 ช่อง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ห้อง BC 1-1 (PDF)

โดย นายยุทธศักดิ์  สุภักดี

การติดตามผลการมาเรียน - ขาดเรียน ด้วยการใช้โปรแกรมบันทึกการมาเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ห้อง BC 1-1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (PDF)

โดย นายไพฑูรย์  ลานขามป้อม

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง AU 1-3 จำนวน 15 คน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น (PDF)

โดย นายนพดล  ศรีนาราง

การพัฒนาทักษะการนำเสนอสินค้าต่อหน้าบุคลและชุมชน ห้อง AC 1-1 (PDF)

โดย นางจุฑารัตน์  อาราเม

การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทย ด้วยชุดการสอนพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ ห้อง BC 1-2 (PDF)

โดย นางสาวหทัยวรรณ  ดวงแก้ว

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวช.2-3 ในรายวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการจับคู่ดูแลกัน (PDF)

โดย นางพิมพ์ชนก ศรีภูวงษ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการพิมพ์สัมผัสรายวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 เปรียบเทียบกับพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.2 ห้อง AC 2-1 และ MK 2-1 (PDF)

โดย นางสาวอัญชลีรัตน์  รัตวาล

การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนและพฤติกรรมการส่งงานในรายวิชาต่างๆ ของนายวงศ์วริศ  พิมพ์โคต (PDF)

โดย นายณัฐวุฒิ  กลั่นประโคน

นักเรียนไม่เข้าใจ ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องการจัดทำงบทดลอง ในแบบฟอร์มของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 ห้อง AC 1-1 แผนกการบัญชี(PDF)

โดย นายอภิชาติ  เนียงภา

นักเรียนไม่เข้าใจ ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ในสมุดรายวันทั่วไป ของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 ห้อง BC 1-2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (PDF)

โดย นางปะนัดดา  สุ่มมาตร

นักศึกษาขาดทักษะจึงไม่สามารถจัดแสดงสินค้าได้ (PDF)

โดย นางกัญญา  พันโท

การแก้ปัญหาของนักศึกษาวาดรูปในโปรแกรม Adobe Flash CS4 ไม่ได้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดรูปของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.2 ห้อง BC 2-1จำนวน 7 คน (PDF)

โดย นายสุชน  เค้าโคตร

 

ปีการศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรม

การกดเครื่องคิดเลขทำแบบฝึกหัดไม่ได้ ในวิชาส่งจ่ายและจ่ายไฟฟ้า ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 ห้อง EP5-1 (PDF)

โดยนาย กรกมล ลอสี

การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะในการออกแบบวงจรที่เกี่ยวข้องกับ Timer-Counter ใน Ladder Diagram วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกไฟฟ้ากำลัง โดยใช้การจำลองสภาวะการทำงานของ Ladder Die (PDF)

โดย นายพิษณุ   สินเธาว์

การแก้ไขปัญหานักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขางานไฟฟ้ากำลังขาดทักษาในการใช้งาน มัลติมิเตอร์โดยใช้สื่อรูปมัลติมิเตอร์ขนาด 1.30 ม. x 1.50 ม. (PDF)

โดย นายเดชนิติธร อิ่มปรีดา

การแก้ปัญหาการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ความละเอียด 0.05 โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ (PDF)

โดย นายศุภสวัสดิ์ บุญเจริญ

การแก้ปัญหาทักษะ ขาดความแม่นยำในการมองนัตและโบลต์กับการเลือกใช้ประแจ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกเทคโนโลยีเครื่องกล (PDF)

โดย นายอภิชาติ  บุญธรรม

การแก้ปัญหานักเรียนมาโรงเรียนสายของนักศึกษาห้อง AU 2-2 (PDF)

โดย นายเพียว  บุญมา

การแก้ปัญหานักเรียนไม่นำหนังสือมาเรียนโดยใช้แบบสอบถามและใบตรวจเช็คหนังสือ ในการแก้ปัญหา (PDF)

โดย นายไพบูลย์ บรรลือสินธุ์ นายอลงกรณ์ ฉิมอิ่ม

การแก้ปัญหานักศึกษาไม่ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น (PDF)

โดย นายสุภาพ ทองเนียม

การแก้ปัญหาระเบียบวินัยการเข้าห้องเรียนสาย โดยใช้เทคนิคการเสริมแรงของนักเรียนห้อง SA 4-1 แผนกเทคโนโลยีบริการรถยนต์ (PDF)

โดย นางอังคณา  สินทรัพย์

การใช้มัลติมิเตอร์โดยใช้ย่านวัดความต้านทานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ห้อง EP 2-1 (PDF)

โดย นายรัตภูมิ กาทอง

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกเทคโนโลยีเครื่องกล (PDF)

โดย นายศิริวัฒน์ ขนุนทอง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแอบเล่นเกมส์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ห้อง EN 1-1 (PDF)

โดย นางรุ่งรัตน์ พิบูลเวช

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาในการอ่านแบบภาพสามมิติของนักศึกษาแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ EN1-1 (PDF)

โดย นายธิติพันธ์ คำไพร

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการใช้มัลติมิเตอร์ในวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนของนักเรียนระดับปวช.ปีที่ 1 ระดับชั้นEN1-1  (PDF)

โดย นายทานตะวัน ใจแน่น

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้แบบฝึกการปฏิบัติงานในรายวิชา การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 ของนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง IT 5-1(PDF)

โดย นางสาวยุพาพิน  ขำสุนทร

การพัฒนาทักษะการอ่านค่าอุปกรณ์และการประกอบวงจรโดยใช้วงจรเครื่องขยายเสียงของนักเรียนชั้น ปวช.2-1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

โดย นายกิติศักดิ์ ตั้งเจริญ

การพัฒนาทักษะวิชาชีพเรื่อง การวางระบบเครือข่าย โดยใช้แบบฝึกการปฏิบัติงานในรายวิชาการบำรุงรักษาเครือข่าย ของนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง IT 5-1 (PDF)

โดย นายอมร  ชาตินฤมาณ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วงจรคลิปเปอร์ ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม ในรายวิชา วงจรพัลล์และดิจิตอล (PDF)

โดย นายแดนชัย เปาจีน

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างลิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

โดย นายอรรถพล  เฉลิมชัย

แก้การใช้โทรศัพท์ในระหว่างเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง EP 1-1 (PDF)

โดย นางสำราญ พลายปั้น

ทัศนคติที่มีต่อวิชากลศาสตร์ของไหล ของนักศึกษา ปวส. AU 4-1 (PDF)

โดย นายบุญชู  เกตุยงค์

นักศึกษาขาดทักษะในการอ่านมัลติมิเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ห้อง EN 4-1 (PDF)

โดย นายศรชัย แดงสกุล

ปัญหาการแก้ไขการเข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลาโดยใช้ตั้งกติกาการเรียนกับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง AU 1-2 สาขาช่างอุตสาหกรรม แผนกเทคโนโลยีเครื่องกล (PDF)

โดย นายอภิสิทธิ์ สมจิตร

ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาเข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา ในรายวิชา HU 201 ห้อง SA 4-1 (PDF)

โดย นางสาวอมร  สรวงศิริ

ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาไม่สนใจเรียนปฏิบัติในโรงฝึกงาน (PDF)

โดย นายทินกร  เกียรติมีแสง

 

 

ปีการศึกษา 2553 แผนกสามัญสัมพันธ์

การแก้ปัญหาการส่งงานล่าช้าของนักเรียนห้อง ม.1-1 ประจำปีการศึกษา 1-2553 (PDF)

โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกษศรินทร์ แสงสี

การแก้ปัญหาการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องของนักเรียนชั้นปวช.3ห้องBC 3-2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (PDF)

โดย นางพยอม ชูบัณฑิต

การทำสมาธิก่อนเข้าเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต นักเรียนชั้น ปวส.2 ห้อง AU 5-1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (PDF)

โดย นายรวินท์นิติ หาญพงษ์สิงห์

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงเวลาโดยการใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้น ปวช.2 ห้อง EP 2-1 ที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (PDF)

โดย นางสาวพจนีย์ สะอาด

การฝึกทักษะการคำนวณหลังการสอนสำหรับนักเรียนที่คำนวณช้า ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ห้อง BC 1-2 (PDF)

โดย นางสาวสุพร ธราพงษ์พันธ์

การพัฒนาการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้น ปวช. 1-1 แผนกช่างยนต์ ที่เรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ประจำปีการศึกษา 22553 โดยใช้แบบฝึกอ่าน และให้เพื่อนประเมินเพื่อน(PDF)

โดย นางสาวธนัสนันท์ อ่ำปรีดา

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือพิมพ์ของนักเรียนในระดับ ปวช.1 ห้อง BC1-1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553(PDF)

โดย นางสาวปาลิตา เขม้นงาน

การศึกษาการใช้แบบฝึกหัดเพื่อใช้สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง PRESENT SIMPLE TENSEของนักเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553(PDF)

โดย นายสุธีระพงษ์ สว่างวงศ์

สำรวจความรู้ของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553(PDF)

โดย นายแสง สอนบุญเกิด


ปีการศึกษา 25554 คณะบริหารธุรกิจ

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน ปวช.ปีที่ 1 ระดับชั้น BC 1-3(PDF)

โดย นายยุทธศักดิ์  สุภักดี

การพัฒนาด้านการใช้ความคิดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ในรายวิชา การโฆษณา (PDF)

โดย นางกัญญา  พันโท

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการพิมพ์สัมผัสรายวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.2 ห้อง AC2-1 (PDF)

โดย นางสาวอัญชลีรัตน์  รัตวาล

การพัฒนาพฤติกรรมการที่ไม่กล้าแสดงออกของนายรัฐศาสตร์ สมยาประเสริฐ นักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 (PDF)

โดย นายณัฐวุฒิ  กลั่นประโคน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อรายวิชาการสร้างเว็บเพจของนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ห้อง BC 2-1 (PDF)

โดย นางพิมพ์ชนก  ศรีภูวงษ์

การส่งเสริมทักษะการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ในรายวิชาปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (PDF)

โดย นายสุชน เค้าโคตร

การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับ ปวช.2 ห้อง BC 2-1 (PDF)

โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญรัตน์  วงศ์ทองดี

นักเรียนไม่สามารถจัดทำงบการเงิน ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องงบกำไรขาดทุน และงบดุลของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 ห้องAC 1-1 (PDF)

โดย นางปะนัดดา  สุ่มมาตร


ปีการศึกษา 2553 คณะช่าอุตสาหกรรม

การแก้ไขปัญหาทักษะ ขาดความแม่นยำในการมองนัตและโบลต์กับการเลือกใช้ประแจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 (PDF)

โดย นายอภิชาติ บุญธรรม

การแก้ไขปัญหาระเบียบวินัยการเข้าห้องเรียนสาย โดยใช้เทคนิคเสริมแรง (PDF)

โดย นางอังคณา สินทรัพย์

การแก้ปัญหาการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ความละเอียด 0.05 โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ (PDF)

โดย นายศุภสวัสดิ์ บุญเจริญ

การแก้ปัญหานักเรียนไม่นำหนังสือมาเรียนโดยใช้แบบสอบถามและใบตรวจเช็คหนังสือ ในการแก้ปัญหา (PDF)

โดย นายไพบูลย์ บรรลือสินธุ์  นายอลงกรณ์ ฉิมอิ่ม

การแก้ปัญหานักศึกษามาโรงเรียนสายของนักศึกษาห้อง AU3-1 (PDF)

โดย นายเพียว บุญมา

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงาน วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกไฟฟ้ากำลัง โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มย่อย (PDF)

โดย นายพิษณุ สินเธาว์

การต่อวงจรดิจิตอล โดยไม่ใช้บอร์ดทดลองสำเร็จรูปของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 ห้อง EP 2-1 (PDF)

โดย นายกรกมล ลอสี

การต่อวงจรดิจิตอล โดยไม่ใช้บอร์ดทดลองสำเร็จรูปของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 ห้อง EP 3-1 (PDF)

โดย นางสำราญ พลายปั้น

การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชั้น ปวช. 1 กลุ่ม 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (PDF)

โดย นางรุ่งรัตน์ พิบูลเวช

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาในการอ่านแบบภาพสามมิติโดยใช้แบบจำลองรูปทรงสามมิติ (PDF)

โดย นายธิติพันธ์ คำไพร

การเพิ่มทักษะความชำนาญของการต่อวงจรดิจิตอล เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ ในรายวิชาดิจิตอลเทคนิค โดยใช้โปรแกรม Win Breadboard(PDF)

โดย นายแดนชัย เปาจีน

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้นของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ (PDF)

โดย นายอรรถพล เฉลิมชัย

ความคิดเห็นของนักเรียนระดับปวช. ต่อครูผู้สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (PDF)

โดย นายเดชนิติธร อิ่มปรีดา

ทัศนคติที่มีต่อวิชากลศาสตร์ของไหลของนักศึกษา AU4-1 (PDF)

โดย นายบุญชู เกตุยงค์

ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาเข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา ในรายวิชา SA 204 ห้อง SA4-1 (PDF)

โดย นางสาวอมร สรวงศิริ

ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาไม่สนใจเรียนปฏิบัติในโรงฝึกงาน (PDF)

โดย นายทินกร เกียรติมีแสง