Get Adobe Flash player

งานวิจัยในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2554 คณะ บริหารธุรกิจ

การแก้ปัญหา การขาดทักษะเรื่องการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีสำหรับดอกเบี้ยตั๋วเงินของนักศึกษาระดับปวช. 2 แผนกบัญชี ห้อง AC 2-1 โดยการสอนซ่อมเสริม (PDF)

โดย นางสาวศิราณี  แก้วไทรดวง


การแก้ปัญหาของนักเรียนที่ขาดทักษะพื้นฐานศัพท์ภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช.2 ห้อง BC 2-3 (PDF)

โดย นางสาวธีรภรณ์  ล้อมสุขา


การแก้ปัญหาขาดความสนใจเรียนในวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชี (PDF)

โดย นางปณิชา  มีบุญธรรม


การแก้ปัญหานักศึกษาแผนกเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ห้อง SA 4-1 ไม่นำอุปกรณ์การเรียนมาเรียน (PDF)

โดย นางมนัสนันท์  คำวลี

 


การพัฒนาทักษะการนำเสนอสินค้าต่อหน้าบุคลและชุมชน ห้อง AC 1-1 (PDF)

โดย นางจุฑารัตน์  อาราเม


การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทย ด้วยชุดการสอนพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ ห้อง BC 1-2 (PDF)

โดย นางสาวหทัยวรรณ  ดวงแก้ว


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวช.2-3 ในรายวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการจับคู่ดูแลกัน (PDF)

โดย นางพิมพ์ชนก ศรีภูวงษ์


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการพิมพ์สัมผัสรายวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 เปรียบเทียบกับพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.2 ห้อง AC 2-1 และ MK 2-1 (PDF)

โดย นางสาวอัญชลีรัตน์  รัตวาล

อ่านเพิ่มเติม...