ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้สอน เลือกทำข้อสอบ
1
BC 208
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม อาจารย์พิมพ์ชนก ศรีภูวงษ์
2
BC 207
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.ธีรภรณ์ ล้อมสุขา
3
BC 206 ระบบจัดการฐานข้อมูล อาจารย์ณัฏฐพิชา การทหาร
4
BC 213 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ อาจารย์ณัฐวุฒิ กลั่นประะโคน
5
BC 212
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย อาจารย์ณัฐวุฒิ กลั่นประะโคน