ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้สอน เลือกทำข้อสอบ
1
BC 211
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม อาจารย์พิมพ์ชนก ศรีภูวงษ์
2
BC 208
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม อาจารย์พิมพ์ชนก ศรีภูวงษ์
3
BC 207 ระบบจัดการฐานข้อมูล อาจารย์ธีรภรณ์ ล้อมสุขา
4
BC 206 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ณัฏฐพิชา การทหาร