header
index courses
Untitled Document
  • ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาภาคสมทบรุ่นที่ 35 36 37 38
  • นักศึกษาสามารถรับเสื้อกีฬาสีได้ที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 12 -20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.


วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี Tharn Technological College

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 290/1 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02453 0800 โทรสาร 0 2453 0877

THARN TECHNOLOGICAL COLLEGE 290/1 Promdaen Road Bangbon Bangkok 10150
TEL 0 2453 0800 FAX 0 2453 0877

footer
Untitled Document