header
index courses
Untitled Document
  • ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษาเรื่อง "การขอผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2561"
  • นักศึกษาชายที่ประสงค์จะทำเรื่องขอผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2561

    สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม และเตรียมเอกสารมาส่งได้ที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2561

    หากเลยเวลาที่กำหนดทางงานนักศึกษาวิชาทหารจะไม่รับติดต่อใดๆทั้งสิ้น


วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี Tharn Technological College

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 290/1 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02453 0800 โทรสาร 0 2453 0877

THARN TECHNOLOGICAL COLLEGE 290/1 Promdaen Road Bangbon Bangkok 10150
TEL 0 2453 0800 FAX 0 2453 0877

footer
Untitled Document