header
index courses
Untitled Document
ระเบียบการแต่งกายวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย แห่งสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีจึงกำหนดระเบียบการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ไว้ดังนี้

footer
Untitled Document